copyright

Copyright

Michael van der Meide is een Rotterdams merk dat dat voorzichtig en sociaal wordt opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam Michael van der Meide en Re-definitions, het logo en de beelden van Michael van der Meide en/of Re-definitions. Michael van der Meide staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Michael van der Meide, vooraf contact op te nemen met Michael van der Meide. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Michael van der Meide, zal Michael van der Meide zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Michael van der Meide voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Michael van der Meide daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Michael van der Meide
Paul Nijghkade 19A (2e etage)
3072 AN  Rotterdam
telefoon: 06-18151348
e-mail: info@michaelvandermeide.nl

de website
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Michael van der Meide en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Michael van der Meide, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Michael van der Meide,  Heer Danielstraat 29, 3073 DC te Rotterdam – Rotterdam – Contact owner
Latest update: May, 18th 2020